Algemene Voorwaarden


Auteursrecht

 

Het auteursrecht op de fotografische werken (analoog/digitaal/videogra­fisch) berust bij de fotograaf. En blijven eigendom van de fotograaf.

 

De gefotografeerde heeft geen recht op vergoedingen bij gebruik van deze beelden en/of bij het winnen van prijzen waarbij foto’s van de gefotogra­feerde zijn gebruikt. 

 

De fotografeerde zal nooit onbewerkte fotografische werken (analoog/di­gitaal/videografisch) in zijn/haar bezit krijgen.

 

Rechten client

 

De, door de fotograaf geselecteerde en bewerkte fotografische werken (ana­loog/digitaal/videografisch) mogen door de gefotografeerde geplaatst worden op zijn/haar social media sites en/of internet, in zijn/haar port­folio en voor persoonlijke (promotie)doeleinden gebruikt en vermenigvul­digd worden.

 

Het is, voor de gefotografeerde, niet toegestaan de afbeeldingen te optima­liseren (bewerken).

 

Wanneer de afbeeldingen door de gefotografeerde commercieel worden ge­bruikt, is deze verplicht te vermelden dat het copyright van de afbeeldin­gen berust bij Katja Diroen Fotografie.

 

Rechten fotograaf

 

Alle fotografische werken (analoog/digitaal/fotografisch) voortvloeiende uit de fotosessie kunnen door de fotograaf worden gebruikt voor promotie­doeleinde, bijvoorbeeld op haar website, in vakbladen, tijdschriften recla­medoeleinden en social media.

 

Uit alle fotografische werken (analoog/digitaal/fotografisch) kan de foto­graaf werken selecteren die gebruikt kunnen worden voor een door de fo­tograaf georganiseerde expositie. Wanneer een dergelijke expositie plaats vind, zal de fotograaf de gefotografeerde daarvan op de hoogte brengen.

 

Hierbij zal zij uit oogpunt van geldend fatsoen de menselijke waarde en de persoonlijke intimiteit van de gefotografeerde niet aantasten. Bij twijfel over één of meerdere afbeeldingen of het daarbij behorende verhaal, zal zij overleg plegen met de gefotografeerde.

 

Rechten visagist

 

De met de fotograaf samenwerkende visagist mag, uit de door de fotograaf

 

geselecteerde en bewerkte fotografische beelden (analoog/digitaal/video­grafisch), 2 beelden kiezen welke zij mag gebruiken voor haar promotie doeleinde, bijvoorbeeld op haar website, in vakbladen, tijdschriften, recla­medoeleinden, Social Media en portfolio. 

 

Bescherming persoonsgegevens
 

Katja Diroen gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de ge­fotografeerde. Zo verkopen of geven we jouw gegevens nooit aan derden.

Tenzij hier voorafgaand toestemming voor is verleend.

 

Katja Diroen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van onze organisatie in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. We houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene verordenig gegevensbescherming (AVG).

 

Betalingsvoorwaarden

 

Betalingen geschieden uitsluitend per factuur en per overboeking, doch binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 

Ter bevestiging van de reservering vraagt de fotograaf u een aanbetaling te doen van 25% van het totale factuurbedrag. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 dag voor de fotosessie voldaan te zijn.

 

De overige 75% dient binnen 14 dagen na de portretsessie, maar voor ontvangst van de digitale portretten, te zijn begeschreven op de rekening van de fotograaf.

 

Annulering

 

Bij annulering zal er nooit een restitutie van de aanbetaling plaats vinden, maar zal de fotograaf samen met de klant kijken naar een passende nieuwe datum.

 

Rechtsgeldig

 

De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen zijn de Kantonrechter c.q. De Rechtbank bevoegd over de ge­schillen voortvloeiende uit deze overeenkomst te oordelen.

Own Who You Are